§ 1

Selskabets navn er Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin (The Danish Society of Musculoskeletal Medicine).

§ 2

Selskabet er et fagvidenskabeligt selskab, hvis formål er vedligeholdelse af faglig viden, videreuddannelse og forskning inden for den muskuloskeletale medicin.

§ 3

Berettiget til optagelse i selskabet som ordinære medlemmer er kun medlemmer af Den Almindelige Danske Lægeforening. Anmodning om optagelse foregår direkte til Lægeforeningen.

Stk. 2. Selskabet kan udnævne danske eller udenlandske æresmedlemmer og desuden ekstraordinære medlemmer, hvis tilknytning til selskabet vil være af betydning for dettes arbejde. Ekstraordinære medlemmer er ikke stemmeberettigede. Æresmedlemmer og medlemmer over 70 år er kontingentfrie.

§ 4

Valgbare til bestyrelsen, udvalg, nævn etc. er ethvert ordinært medlem af selskabet.

Stk. 2. Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med formand, næstformand, uddannelsesudvalgsformand, sekretær, kasserer og yderligere 2 medlemmer. De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted 3 gange, dvs. til en max. sammenhængende funktionstid på 8 år i samme generalforsamlingsvalgte funktion. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal, kasserer og 2 andre bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig med hensyn til næstformand, uddannelsesudvalgsformand, webmaster og sekretær, alle for 2 år ad gangen. Ved ekstraordinær udtræden vælges et nyt bestyrelsesmedlem kun for resten af det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 3. Der vælges en revisor ligeledes for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg 3 gange.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger en yngre læge som associeret medlem til bestyrelsen. Lægen udpeges for 2 år ad gangen efter ansøgning.

§ 5

Selskabets bestyrelse nedsætter et uddannelsesudvalg.

Stk. 2. Formanden for udvalget konstitueres af bestyrelsen for 2 år ad gangen. De øvrige medlemmer vælges af selskabets lærergruppe. De af uddannelsesudvalget planlagte kursusaktiviteter og øvrige arrangementer skal godkendes af bestyrelsen.

§ 6

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver. Disse udvalg følger den af bestyrelsen fastsatte arbejdsprocedure. I funktionstiden aflægger udvalget beretninger ved den årlige generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen kan honorere en IT-kyndig til at forestå særlige IT-opgaver, såfremt der er behov for det.

Stk. 3. Bestyrelsen kan udpege og honorere et medlem til at bistå uddannelsesudvalgsformanden og administrere selskabets kursusvirksomhed.

§ 7

Repræsentanter til Læge Videnskabelige Selskaber, LVS vælges på generalforsamlingen for 4 år og umiddelbart genvalg kan finde sted 1 gang.

§ 8

Formanden respektive næstformanden leder bestyrelsesmøderne og repræsenterer selskabet udadtil. Sekretæren varetager skriftlige arbejder, herunder udarbejdelse af mødereferater. Kassereren sørger for regnskabsførelse og budgetlægning. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling, hvor også kontingentet for det kommende år fastsættes. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. maj og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen afholdes fysisk, virtuelt eller som en kombination af dette.

Dagsorden skal omfatte følgende punkter.

Valg af dirigentFormandens beretningAflæggelse af regnskab ved kassererenRapport fra udvalgRapport fra repræsentanter ved FIMM, ESSOMM, IAMMM og LVSForslag fra medlemmerneValg af bestyrelsesmedlemmer som anført i § 4 stk. 2Valg af repræsentanter til LVS og revisorFastsættelse af kontingentEventuelt

Stk. 2. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte ordinære medlemmer. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af eksklusion af medlemmer og beslutning om selskabets opløsning.

Stk. 3. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 1. marts.

§ 10

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden med 14 dages varsel og skal indkaldes indenfor 1 måneds forløb, hvis 10 medlemmer forlanger det og samtidig opgiver forhandlingsemnet. Indkaldelsen skal ske skriftligt med samtidig meddelelse af dagsorden.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, og når mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede. I modsat fald indkaldes senest 3 uger efter til ny ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig, og afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 11

Udmeldelse af selskabet sker direkte til Lægeforeningen.

§ 12

Et medlem ekskluderes automatisk, hvis kontingent trods 2 opfordringer ikke er betalt. Endvidere kan et medlem eksluderes af selskabet, når den pågældende efter bestyrelsens skøn modarbejder selskabets formål eller skader dets interesser. Der skal indvarsles til generalforsamling til drøftelse af sagen, og derefter lader bestyrelsen - senest 8 dage efter - foretage elektronisk afstemning blandt samtlige medlemmer. Der kræves ¾ af de afgivne stemmer for eksklusionen og endvidere, at mindst halvdelen at selskabets medlemmer har deltaget i afstemningen.

§ 13

Bestemmelse om selskabets opløsning sker efter samme regler som eksklusion af medlemmer. Selskabets formue skal ved selskabets opløsning indgå i et fond, hvis formål er at støtte rygforskning i lægeligt regi i Danmark.

§ 14

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling. Til ændring af vedtægterne kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer kan kun finde sted, når forslagethertil er optaget på dagsordenen. Forslag til ændringer skal udsendes til medlemmerne samtidigt med indkaldelsen.
Stk. 2. Vedtages et vedtægtsændringsforslag, træder vedtægtsændringen i kraft straks og er dermed gældende også for resten af aktuelle generalforsamling.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 2. april 2022.